Verkorte algemene voorwaarden M.Ex.T. Netherlands B.V.

Gevestigd te Tilburg - Maidstone 52 (5026 SK).

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Midden-Brabant op 23 december 2019 onder nummer 20076658000.

 

Artikel 1: Algemeen

1.1     De plaatsing van een bestelling veronderstelt vanwege de koper de instemming met deze Algemene Verkoopvoorwaarden, behalve in geval van exacte tegengestelde voorwaarden, vermeld in de tekst van onze goedkeuring van de bestelling.

1.2     Er wordt duidelijk overeengekomen dat al de clausules zowel in de marge gedrukt als in de kern van de brieven, van de bestelbonnen van de koper en in tegenspraak met de hierbij vermelde Algemene Verkoopsvoorwaarden niet tegen ons kunnen worden gebruikt, behalve als ze het onderwerp waren van een voorafgaand schriftelijk akkoord betreffende een welbepaald contract.

1.3     Wij zijn niet gebonden door de verbintenissen die door onze verkopers zouden worden aangegaan, behoudens bevestiging van onzentwege.

1.4     Alle gegevens, zoals kleur, gewicht, volume, afmetingen en prijs vermeld in de catalogi, brochures of advertenties van de verkoper kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn en zijn niet bindend, tenzij zij door de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk werden bevestigd. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele drukfouten.

1.5     Nabestellingen met een factuurbedrag lager dan 60,00 euro exclusief BTW worden verhoogd met 7,50 euro verzend- en administratiekosten.

 

Artikel 2: Levering - verzending

2.1     Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bestelling wordt altijd beschouwd, behalve tegengestelde clausule, als aangenomen en goedgekeurd door de koper in onze vestiging en als dusdanig betaalbaar. Bijgevolg wordt de levering, welke de bestemming van het materiaal en de verkoopvoorwaarden ook zijn, beschouwd als uitgevoerd in onze vestiging en de mogelijke risico’s aan het verkochte materiaal vallen ten laste van de koper:

  • vanaf de verzending wanneer het materiaal mag verzonden worden zonder voorafgaande kennisgeving;
  • vanaf het bericht van beschikbaarheid wanneer geen verzending is voorzien.

2.2     Welke de verzendingswijze ook is, het materiaal wordt verzonden op risico van de geadresseerde, die het moet controleren bij ontvangst en desgevallend beroep aantekenen tegen de vervoerder. Eventuele klachten over leveringen worden slechts schriftelijk, per aangetekend schrijven, aanvaard binnen 8 werkdagen na constatering, uiterlijk binnen 14 dagen na levering.

2.3     De prijzen vermeld op onze goedkeuring van ontvangst van bestelling worden bepaald volgens de kosten van de grondstoffen, lonen, vervoertarieven, belastingen, douanerechten, gangbaar op de dag van onze goedkeuring van de bestelling. Alle verhogingen van deze kosten, wijzigingen toepasbaar op wetten en reglementen die ons na de data van onze aanvaardingen opgelegd zouden worden, kunnen worden bijgerekend zonder beroep tegen de mogelijke overschrijding van termijnen of prijzen.

2.4     Volumineuze goederen (kasten, onderzoekstafels ...) worden geleverd via derden en dienen door de koper bij ontvangst gecontroleerd te worden op schade. In geval van schade door transport, moet de koper dit binnen 24 uur per faxschrijven melden aan M.Ex.T. Netherlands B.V.

2.5     Expreszendingen of zendingen per rembours gebeuren enkel op uitdrukkelijk verzoek van de koper mits betaling door de koper van de extra kosten.

 

Artikel 3: Termijnen

3.1 De leveringstermijnen zijn enkel aangegeven als inlichting en zonder waarborg van levering op de gestelde datum. Vertragingen kunnen in geen geval de annulering van de bestelling rechtvaardigen en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of intrest, welke de oorzaken, de duur en de gevolgen voor de koper ook zijn.

 

Artikel 4: Betaling

4.1  Betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden binnen de 30 dagen na factuurdatum.

4.2  Alle betalingen dienen te geschieden zonder verrekening. Voor verrekening is uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van M.Ex.T. Netherlands B.V. vereist. De koper mag om generlei reden zijn betaling opschorten.

4.3  Indien M.Ex.T. Netherlands B.V. het factuurbedrag niet binnen de termijn van 30 dagen heeft ontvangen, is de koper in gebreke en is over het factuurbedrag rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente en dit tot de volledige betaling conform artikel 1254 BW. Tevens is automatisch vanaf dat moment een vergoeding met betrekking tot kosten, inningskosten en gerechtskosten verschuldigd van 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 100,00 euro.

4.4  Ondanks andere schriftelijke overeenkomsten en ondanks het nog niet verlopen zijn van betalingstermijnen, zal het openstaande saldo onmiddellijk opeisbaar zijn:- wanneer de klant failliet gaat en een betalingsuitstel vraagt;

- in geval van inbeslagneming van zelfs een gedeelte van zijn bezit en gerechtelijke vervolging;

- in geval van overlijden van de klant, de vereffening of de ontbinding van zijn onderneming.

4.5  De verkoper houdt zich tevens het recht voor te leveren tegen terug- betaling of geheel dan wel gedeeltelijk vooruitbetalingen te verlangen.

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

5.1 De geleverde goederen blijven eigendom van M.Ex.T. Netherlands B.V. tot op het ogenblik van de volledige betaling. De koper draagt vanaf het ogenblik van levering de aansprakelijkheid en het risico voor elke schade veroorzaakt aan de geleverde koopwaar, verlies en diefstal inbegrepen. De koper mag in geen geval deze goederen aan derden verpanden of in  eigendom  overdragen  zolang  de  kwestieuze  goederen  niet  volledig betaald zijn.

 

Artikel 6: Garantie

6.1  In geval de koper beschadigde goederen ontvangt, heeft de koper het recht ze binnen 8 werkdagen naar de verkoper terug te sturen, na voorafgaandelijk contact opgenomen te hebben met de commerciële binnendienst en een retournummer toegewezen gekregen te hebben. De wens om te retourneren moet namelijk altijd schriftelijk geschieden. In geval van omruiling gebeurt de terugzending met vermelding van het retournummer en in voldoende stevige verpakking.

6.2  Teruggestuurde goederen, die niet het onderwerp zijn van een klacht i.v.m. beschadiging bij ontvangst, worden enkel binnen de 20 werkdagen onbeschadigd teruggenomen, en dit in originele verpakking, zoniet kunnen behandelingskosten worden aangerekend ten belope van 100%, 50% of 20% van de prijs van de goederen, afhankelijk van de staat waarin de goederen verkeren. In dit geval zal steeds door de verkoper voorafgaandelijk contact opgenomen worden met de koper met de vraag of deze de goederen alsnog wil aanvaarden.

6.3  Uitzondering op deze garantieregel vormen de artikelen die niet standaard zijn. In dit geval gaat het om artikelen die speciaal op verzoek van de koper besteld of aangemaakt worden. Bijgevolg is annulering of terugzending door de koper niet mogelijk.

6.4  Goederen moeten steeds aangetekend of per koerierdienst en voldoende gefrankeerd teruggestuurd worden. M.Ex.T. Netherlands B.V. kan onder geen voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane retourzendingen.

6.5  Bij weigering van de terugzending door M.Ex.T. Netherlands B.V., ontheft dit de koper niet van zijn betalingsverplichting.

 

Artikel 7: Overmacht

7.1  Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat M.Ex.T. Belgium NV wegens buitengewone omstandigheden zoals vorstverlet, stakingen, bedrijfsbezettingen, brand, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, gebrek aan grondstoffen en/of materialen, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, im- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid waardoor M.Ex.T. Belgium NV redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, niet in staat is de opdracht overeenkomstig de gemaakte afspraken uit te voeren.

7.2  In geval van overmacht is M.Ex.T. Belgium NV gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat M.Ex.T. Belgium NV tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan koper gehouden is.

7.3  Bij een opschorting van uitvoering van een order met meer dan drie maanden, is de koper eventueel gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, tenzij de specifieke omstandigheden van een geval een kortere termijn rechtvaardigen.

7.4  Bij beëindiging, zoals hiervoor bedoeld, is M.Ex.T. Belgium NV gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe is geleverd/verricht en is M.Ex.T. Belgium NV niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan de koper.

 

Artikel 8: Merk- en handelsnaam

8.1  Het is de koper uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de door M.Ex.T. Netherlands B.V. in het handelsverkeer gebezigde handelsnaam, merknaam en logo, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van M.Ex.T. Netherlands B.V.

8.2  Koper zal de bij de in lid 1 genoemde toestemming alle aanwijzingen van M.Ex.T. Netherlands B.V. nauwgezet opvolgen.

8.3  Bij overtreding van dit artikel verbeurt de koper een boete van 20.000,00 euro per overtreding, onverminderd het recht van M.Ex.T. Netherlands B.V. volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 9: Bevoegde rechter

9.1 Elk geschil tussen de klant en M.Ex.T. Netherlands B.V. zal vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechter, behorende bij de vestigingsplaats van M.Ex.T. Netherlands B.V. 

 

Artikel 10: Distributievereisten medische hulpmiddelen

   10.1 Wie medische hulpmiddelen aankoopt bij M.Ex.T. Netherlands B.V. en deze verder distribueert, dient cumulatief:

  - M.Ex.T. Netherlands B.V. voorafgaandelijk schriftelijk te informeren over deze distributie-intenties en kan slechts verder distribueren mits de schriftelijke goedkeuring van M.Ex.T. Netherlands B.V. hiertoe;

  - volledig te voldoen aan de van toepassing zijnde lokale, nationale en Europese vereisten, in het bijzonder aan de Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad.

 

Vragen of opmerkingen?

Onze medewerkers helpen u graag verder.

MExT Belgium nv

Industrieweg 1
8800 Roeselare
België

info@mext.be

  • Tel. (051) 24 67 73
  • Fax (051) 24 43 59

MExT Netherlands B.V.

Maidstone 52
5026 SK Tilburg
Nederland

info@mext.nl

  • Tel. (013) 462 57 00
  • Fax (013) 462 57 01

MExT Germany GmbH

Schönscheidtstraße 50
45307 Essen
Deutschland

info@mext.de

  • Tel. (0201) 18526-0
  • Fax (0201) 18526-11